Integritetspolicy och cookies - Giftstory

Integritetspolicy

Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) och beskriver hur Giftstory AB, org. nr 559023-4000, Södra Hamnpromenaden 5, 181 66 Lidingö, e-mail: info@giftstory.se (”Giftstory.se”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Giftstory tycker det är viktigt med din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Giftstory samlar in, hanterar och använder dina personuppgifter samt beskriver dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@giftstory.se. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Integritetspolicy och rekommenderar dig därför att regelbundet hålla dig uppdaterad på denna.

Genom att genomföra en order hos Giftstory, accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Giftstory använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår Integritetspolicy innan du genomför en order.

Personuppgiftsansvarig

Giftstory är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsbiträden

Giftstory använder oss utav personuppgiftsbiträden som behandlar och hanterar personuppgifter för vår räkning, för att vi ska kunna fullfölja ändamålen. När dina personuppgifter delas med en part som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller partens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Vi har personuppgiftsbiträden för:

 • Statliga myndigheter som vi är skyldiga att dela med enligt lag eller vid misstanke av brott
 • Transporter (Logistikföretag och speditörer)
 • Betallösningar (Betaltjänstleverantörer)
 • IT-tjänster (Drift, support och underhåll av IT-lösningar)
 • Kundtjänst (System för hantering av ärenden rörande kundsupport)
 • Annonstjänster (Återrapportering av orderdata)

Personuppgifter

De personuppgifter Giftstory samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför order eller kontaktar kundtjänst är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • IP-adress
 • Kundnummer
 • Betalningsreferens

När dina personuppgifter behandlas

För att du ska kunna besöka vår webbplats, genomföra order av varor, kontakta oss för service eller information via vår kundtjänst måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Efter genomförd order skapas ett kundkonto automatiskt hos Giftstory för lagring av inköpshistorik, hur du interagerar med webbplatsen, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk.

Om du inte vill få kommunikation i form av marknadsföring kan du när som helst välja bort den genom att avregistrera dig för nyhetsbrev eller SMS. Instruktioner finns med i varje utskick.

Vid kontakt med kundtjänst samlar Giftstory in uppgifter som du själv uppger för att kunna genomföra återkoppling. Övriga uppgifter som lagras vid kontakt via chatt eller liknande är IP-adress.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Giftstory behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och tillhandahållande av support.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Giftstory´s och utvalda samarbetspartners varor.
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt SMS.
 • Utföra för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor.
 • Förhindra bedrägerier samt följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Vad har jag för rättigheter rörande mina personuppgifter?

Som kund hos oss har du rätt att:

 • Få se vilka personuppgifter vi har om dig.
 • Få eventuella felaktiga uppgifter som vi har om dig rättade.
 • Få din information raderad under vissa förutsättningar.
 • Göra invändning mot viss behandling av dina personuppgifter.

Hur gör jag om jag vill ha en kopia av all information ni har om mig?

Som kund hos oss har du rätt att se vilka uppgifter vi sparar om dig samt hur de används av oss. Genom en skriftligt undertecknad ansökan kan du kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut till. Vår hantering är manuell vilket gör att det kan ta upp till 30 dagar innan informationen kan skickas till dig. Ett registerutdrag kan endast skickas till den verifierade adress som vi har hos oss.

Begäran om registerutdrag skickas till:
Giftstory AB
Attn: Personuppgiftsansvarig
Södra Hamnpromenaden 5, 181 66 Lidingö

Hur gör jag om jag vill radera all information ni har om mig?

Som kund har du alltid rätt att få din data raderad/anonymiserad. Om du vill radera dina uppgifter kontaktar du oss via info@giftstory.se. Vi kommer då att radera den kunddata som lagrats så snart som möjligt.

Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

Giftstory baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom för att genomföra köp, leverera dina varor samt presentera orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Giftstory samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala ordersummor, köpta varumärken eller specifika varor. Giftstory behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

I vissa fall kan Giftstory ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

ÄNDAMÅL RÄTTSLIG GRUND PERSONUPPGIFTER LAGRINGSTID
Orderhantering, leverans, retur/byte, reklamation och garantiärende. Fullföljande av avtal om köp (köpvillkor) ·       Namn, adress, telefon samt e-post

·       Geografisk information

·       IP-adress, enhetsinfo, logginfo

3 år
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen Rättslig förpliktelse ·       Namn, adress, telefon samt e-post

·       Geografisk information

·       IP-adress, enhetsinfo, logginfo

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att marknadsföra Giftstory och samarbetspartners varor genom individanpassade erbjudanden via post, e-post, telefon och SMS/MMS Intresseavvägning ·       Namn, adress, telefon samt e-post

·       Geografisk information

·       IP-adress, enhetsinfo, logginfo

2 år efter att du senast varit aktiv hos Giftstory, till exempel genom att order eller kontakt av kundtjänst.
Administration av konto Fullföljande av avtal om konto vid köp (köpvillkor) ·       Namn, adress, telefon samt e-post

·       Geografisk information

·       IP-adress, enhetsinfo, logginfo

·       Köphistorik

·       Information om ditt kontoinnehav

·       Egna lämnade uppgifter

3 år eller fram tills du själv väljer att radera ditt konto.
Kundservice Samtycke ·       Namn, adress, telefon samt e-post

·       Geografisk information

·       IP-adress, enhetsinfo, logginfo

·       Köphistorik

·       Information om ditt kontoinnehav

·       Egna lämnade uppgifter

30 dagar efter att kundserviceärendet är slutfört.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Giftstory kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Giftstory rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Giftstory sparar orderrelaterade uppgifter och information om kunder i 36 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Giftstory. Analysdata såsom Google Analytics sparas i upp till 50 månader.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Giftstory kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part som ingår i Giftstory´s koncernbolag och endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Giftstory om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Giftstory rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Skyddet av personuppgifter

Giftstory har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Alla personuppgifter sparas i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Cookies

På den här webbplatsen används sessionscookies och textcookies för att hantera besökarens interaktion med de olika modulerna. För att kunna använda tjänsten krävs att du accepterar cookies. Giftstory lagrar ingen personlig eller känslig information i cookies.

Sessionscookies

Sessionscookies används för att webbservern skall kunna hålla isär olika användare. Sessionscookien lagrar ett nummer för att identifiera användaren under den tid som webbläsaren är aktiv. Denna typ av cookie lagras i datorns minne så länge som webbläsaren är öppen och lämnar inga filer kvar på datorn efter att webbläsaren har stängts ner.

Textcookies

Textcookies är en textfil som webbsidor kan skriva till och sedan läsa information från när användaren senare återkommer till sidan. Textcookies är en vanlig textfil och är inte skadlig för din dator eller system. Cookien innehåller ingen information som sidan inte uttryckligen skrivit till cookien. En webbplats får bara läsa från en cookie den själv skapat.

Information om hur du stänger av eller sätter på cookies finns i hjälpfilerna för din webbläsare. I de flesta webbläsare är hanteringen påslagen från början.